Català | Castellano
Sinergia Dog Therapy - Articles
DISTINTES VIES PER ACCEDIR A UN GOS


Existeixen molt diverses maneres d'accedir a la companyia d'un gos. La més tradicional fins al moment és la compra o l'adopció, però si la teva situació personal no és compatible amb la responsabilitat de ser propietari d'un gos, existeixen altres opcions que et permetran gaudir de la seva companyia. En aquest article trobaràs algunes d'aquestes opcions i les consideracions d'interès relacionades amb cadascuna d'elles.


La compra

Aquesta es pot dur a terme directament amb un criador, o utilitzant com intermediari una botiga d'animals.

Existeixen multitud de criadors amb molt diverses formes d'entendre aquesta activitat. Al mercat trobarem tant a professionals responsables que vetllen per la millora de les característiques físiques i conductuals de les races que crien, i que realitzen la cria mantenint les condicions adequades pels cadells i els seus progenitors, com a "professionals" que persegueixen com a única fita el màxim benefici econòmic negligint les característiques de la raça i amb poc o cap interès per les condicions en què es troben els seus animals.
I com podem distingir-los? Doncs el bon criador es preocupa per sociabilitzar en la mesura del possible els cadells, ja sigui amb persones o altres gossos o animals, utilitza pinso de alta qualitat, acompanya la documentació de compra de l'animal amb l'afix de cria*, l'arbre genealògic i el certificat de pedigrí (Cal esmentar que aquest certificat únicament acredita la puresa de raça d'un determinat exemplar i qui és el seu legal propietari, i en cap cas garanteix que sigui un gos saludable, equilibrat i lliure de defectes congènits o hereditaris), ens dóna a conèixer els progenitors amb els quals podrem interactuar i observar el seu comportament i salut, ens explica les necessitats d'exercici específiques de la raça,… I mai vendrà a través d'una botiga d'animals o qualsevol altra sistema que no li permeti la interacció directa amb el comprador per assegurar-se que el cadell és acollit per una família responsable.

Respecte a les botigues d'animals, presenten l'inconvenient que en la seva gran majoria els gossos que venen procedeixen de factories de cria ("fàbriques d'animals"). Aquestes "fàbriques" crien a centenars de gossos alhora de manera intensiva buscant el màxim rendiment econòmic, i no tenen en compte la millora del caràcter i de la salut d'aquests animals (per exemple, observant si són portadors de defectes congènits o hereditaris com l'epilèpsia, la displàsia de maluc,…). En aquests centres els gossos són criats en espais petits i atapeïts, i els progenitors són sacrificats quan ja no serveixen per seguint criant al mateix ritme. Tant si es mira des d'un punt de vista ètic, com si es mira com a consumidor (adquireix un "producte" de qualitat molt inferior a l'esperada per aquest preu), aquesta opció no és la via més recomanable per comprar un gos.
Un altre dels inconvenients d'adquirir un gos per aquesta via és que els cadells exposats en aparadors es condicionen, en contra de la seva naturalesa, a orinar i defecar al costat del seu lloc de descans, el seu menjar i el seu abeurador. A posteriori, el treball extra de canviar aquest comportament és del futur propietari.

Tant en un centre de cria com en una botiga d'animals, haurem de comprovar el bon estat de salut del cadell i la higiene del lloc.


L'adopció

Aquesta opció s'ofereix en centres d'acollida d'animals públics o privats, en algunes residències canines, en xarxes de cases d'acollida o entre particulars.

El centre d'acollida d'animals públic és un centre de recollida i manteniment d'animals de companyia (actualment gossos i gats) mantingut per ajuntaments i algunes subvencions procedents d'entitats públiques com la Diputació de Barcelona. Aquests centres pacten la recollida dels gossos abandonats als municipis pels que són mantinguts. Generalment cada ajuntament pacta de forma individual el nombre de gossos abandonats que recollirà al seu municipi. Per la resta de gossos que sobrepassin aquest límit, l'ajuntament ha de buscar alternatives com centres d'acollida d'animals privats o residències canines amb les que hagi pactat que a canvi d'una remuneració se'n facin càrrec.
El centre d'acollida d'animals privat és un centre de recollida i manteniment d'animals de companyia mantingut amb les quotes de socis, subvencions i/o ajudes procedents d'entitats públiques (ajuntaments, consells comarcals,…) i amb les remuneracions pactades amb determinats ajuntaments per recollir i mantenir gossos abandonats als seus municipis.

Les residències canines, en general, reserven alguns boxs per a la recollida i manteniment d'animals de companyia abandonats. La problemàtica d'aquesta alternativa és que en no pocs casos aquests centres decideixen no col·laborar de forma activa (per exemple, penjant fotografies i descripcions dels gossos a la seva pàgina web) donat que aquest servei d'acollida els suposa un ingrés extra pel negoci, pel que aquests gossos veuen reduïdes substancialment les seves possibilitats de ser adoptats. En aquest cas, els ajuntaments haurien d'exigir que els centres donin a conèixer de forma clara els animals que tenen en adopció a la seva pàgina web, i inspeccionar periòdicament que les condicions d'aquests exemplars al centre són les adequades.

Les xarxes de cases d'acollida, en general, són associacions sense ànim de lucre que recullen gossos abandonats i els allotgen fins que troben un adoptant. Aquestes associacions es mantenen amb les quotes de socis i amb subvencions i/o ajudes d'entitats públiques.
També existeix un tipus d'associació dedicada a buscar adoptants per a gossos procedents de particulars que per motius de força major ja no poden atendre les necessitats del seu gos.

Sigui quina sigui l'entitat a través de la qual formalitzem l'adopció, aquesta ens ha de lliurar el gos amb el microxip donat d'alta i al nostre nom, castrat**, al dia de vacunes i desparasitat (interna i externament). En el cas que sigui un cadell, que no han de ser castrats fins assolir certa maduresa, es pacta portar el gos abans que aquest compleixi 1 any per castrar-lo.
Adoptar a través d'una entitat no és gratuït. El preu està força estandarditzat i en general sol ser d'uns 150 euros, encara que en alguns centres és lleugerament inferior. Aquesta quantitat es cobra en concepte de les despeses que comporta lliurar el gos en les condicions adequades, ja esmentades anteriorment (vacunes,…).
Algunes entitats procuren fer seguiment dels exemplars adoptats per assegurar-se que l'animal es troba en bones condicions, i per això a vegades ho incentiven oferint algunes visites gratuïtes amb el veterinari del centre o amb descomptes en els visites realitzades en determinades clíniques veterinàries que col·laboren amb el centre.

En el cas de trobar un gos perdut pel carrer i voler adoptar-lo, abans hem de contactar amb la policia municipal per descartar que els seus propietaris l'estiguin buscant. Si ningú el reclama, aquest ha de ser portat a un centre d'acollida d'animals durant uns dies on es revisarà el seu estat de salut, li posaran el microxip (i el donaran d'alta) en el cas que no el portés i el castraran. En general, si contacteu el mateix dia amb el centre, aquest donarà preferència d'adopció a la persona que el va trobar. Fins i tot el podeu tenir en acollida durant el període de prudència.


L'acollida

Consisteix en acollir temporalment un gos d'un centre d'acollida, formant part d'una xarxa de cases d'acollida o acollint a un gos concret els caps de setmana.

Hi ha animals que per motius de salut o de comportament no poden estar en un centre d'acollida d'animals. En el cas dels motius de salut (postoperatoris, gosses embarassades, nounats,…) hem d'informar-nos bé de quines atencions necessita el gos per poder valorar si posseïm els recursos necessaris per atendre'l. A més haurem de tenir un telèfon de 24h de la persona responsable i del veterinari del centre per si sorgeix qualsevol imprevist.
En el cas que sigui per comportament (fòbies, agressivitat cap a altres gossos,…), haurem d'assessorar-nos abans amb un etòleg caní per poder ajudar correctament al gos en la seva rehabilitació conductual. En aquest cas, per norma general, és molt recomanable tenir ja un gos equilibrat a la nostra llar perquè això ajudarà a l'acollit a avançar més ràpidament en la seva rehabilitació.

Alguns centres inicien campanyes especials d'acollida per determinats gossos que, ja sigui per motius de salut o de conducta, porten molt temps al centre i no hi ha previsió que hagin de ser adoptats, però també existeixen associacions per a la defensa dels animals que no disposen de centre d'acollida i depenen única i exclusivament de què els seus membres acullin temporalment als gossos a les seves llars fins trobar-li un adoptant.

També existeixen centres d'acollida que donen l'opció d'acollir un gos concret durant els caps de setmana. Aquesta pot ser una opció molt interessant per aquelles persones amb una atrafegada vida laboral o personal de dilluns a divendres que els impedeix ocupar-se de les necessitats que requereix un company caní.

Cada entitat tindrà les seves normes respecte a les acollides, però el que en general podem esperar és que aquesta cobreixi les despeses de medicació (proporcionant directament els medicaments) i ens indiqui un veterinari a què recórrer en cas necessari sense que ens suposi cap cost.


L'apadrinament

Apadrinar un gos d'un centre d'acollida consisteix a realitzar una aportació mensual per cobrir la seva manutenció. Aquesta opció és molt interessant per aquelles persones que no volen més animals a casa seva, però volen col·laborar d'alguna manera. El centre posa el nom del padrí al costat de la fitxa del gos a la pàgina web, envia fotografies de manera regular i manté informat de l'estat de salut de l'animal. En el cas de ser adoptat, el centre dóna l'opció d'apadrinar un altre.


El passeig i el joc amb gossos de centres d'acollida

Anar a un centre d'acollida d'animals en qualitat de voluntari per passejar i jugar amb els gossos del centre és una altra opció. Els treballadors del centre no tenen, en general, temps per treure'ls a passejar i aquests acumulen energia que deriva en hiperactivitat i frustració. És una forma solidària i flexible de gaudir de la companyia dels gossos i a més, tant el passeig com el joc ajuden als gossos a socialitzar-se amb les persones.


Neus Alcoverro Giner
Etòloga i ensinistradora canina


Notes:

*          L'afix de cria és un document que permet a un criador distingir els seus exemplars dels d'altres criadors utilitzant un nom registrat, que garanteix que els cadells que posseeixen aquest nom són nascuts de les femelles propietat d'aquest criador. Així, l'afix de cria funciona com un cognom que permet conèixer el criador d'origen encara que haguem adquirit el gos a través d'una botiga d'animals o de qualsevol altre intermediari.
**          La castració en els animals domèstics és qualsevol cirurgia destinada a retirar els òrgans sexuals, els testicles d'un mascle o els ovaris en les femelles. Això causa l'esterilització, de manera que s'impedeix la reproducció, també es redueix la producció de les hormones generades bàsicament als esmentats òrgans, com la testosterona o els estrògens (una petita part es produeix en la glàndula suprarenal). [wikipedia]


Referències:

Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya.

Decret 243/1994, de 13 de setembre, pel qual s'estableixen els requisits que han de cumplir els centres de recollida d'animals de companyia abandonats.

Llistat dels CAAC de la CCAA de Catalunya.
Ordre de 5 de juliol de 1988, per la qual es regula el registre d'associacions de protecció i defensa dels animals.

Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia.

Ordenances municipals sobre la tinença d'animals de companyia de les localitats de la CCAA de Catalunya


© 2010 Neus Alcoverro Giner. Tots els drets reservats.


Veure tots els articles
© Sinergia Dog Therapy
All rights reserved
Nota legal