NOTA LEGAL


AVÍS LEGAL I COPYRIGHT


Neus Alcoverro Giner (en endavant el Titular) és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del lloc web www.sinergiadogtherapy.com (en endavant SDT) i dels elements continguts en el mateix. L'adreça de correu electrònic de contacte per a qüestions relacionades amb el lloc web és legal@sinergiadogtherapy.com.

Sinergia Dog Therapy®, així com el seu logo (la silueta d'un gos mitjançant les inicials SDT), és una marca registrada propietat del Titular. El present avís legal regeix les condicions generals d'accés, ús i navegació de SDT, així com les responsabilitats derivades de l'ús de tots els seus continguts (textos, documents, fotografies, bases de dades, dibuixos, imatges, il·lustracions, informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les Lleis Nacionals i els Tractats Internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial).

L'accés i ús de SDT implica l'expressa i plena acceptació per part de l'usuari o visitant de les presents condicions generals en la versió publicada en el moment de l'accés, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se en alguns dels serveis concrets de SDT.

L'usuari accepta que l'accés a SDT i als continguts inclosos en el mateix té lloc de forma lliure i conscient, sempre sota la seva exclusiva responsabilitat. Els usuaris accedeixen a SDT de forma lliure i gratuïta. En cap cas s'entendrà que l'accés i navegació de l'usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets de SDT. En aquestes situacions, el Titular no és responsable de les condicions generals i particulars a tenir en compte en l'ús d'aquests i, per tant, no podrà ser considerat responsable dels mateixos.

Queda prohibida la comunicació pública, reproducció, distribució, manteniment, transformació, correcció d'errors, préstec, cessió, lloguer, venda i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial que pugui correspondre-li sobre el contingut de SDT, sense el consentiment previ, exprés i per escrit del Titular. I està absolutament prohibit, l'ús de SDT o d'algun dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. El Titular no assumirà cap responsabilitat derivada de l'ús del contingut de SDT per tercers.

Tot el contingut de SDT té caràcter merament informatiu i divulgatiu per tant el Titular no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud de la citada informació ni garanteix l'exactitud ni l'actualització de la informació que es pugui obtenir del mateix, la qual podrà ser modificada sense previ avís. Tampoc es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir SDT. El Titular no es responsabilitza del mal ús que el usuaris puguin fer de SDT.

Les normatives a disposició dels usuaris de SDT estan destinades a ser utilitzades com a instrument documental i no tenen cap validesa jurídica. El Titular no es fa responsable del seu contingut. Per a finalitats jurídiques consulti els textos publicats en els Butlletins i Diaris Oficials.

El Titular intentarà reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic, i es reserva el dret de procedir a la suspensió temporal dels serveis i continguts de SDT per efectuar operacions de reparació, millora o manteniment dels mateixos, sense que això origini cap indemnització a l'usuari per aquests conceptes.

S'adverteix que alguna informació continguda a SDT pot haver estat creada o recollida en arxius o formats no exempts d'errors, pel que no es pot garantir que el servei no quedi interromput o afectat per aquestes qüestions. El Titular no assumeix responsabilitat alguna respecte els danys que pugui ocasionar a l'usuari com a resultat de la consulta de SDT, o d'aquelles altres pàgines web externes objecte de reenviament.

El Titular no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, o mal funcionament del mateix que tinguin el seu origen en supòsits de cas fortuït, força major o altres causes que escapen del seu control.

SDT pot contenir enllaços amb pàgines web o portals operats per tercers. El Titular es reserva el dret d'acceptar els suggeriments sobre nous enllaços que puguin efectuar els usuaris visitants. L'acceptació d'aquests suggeriments no generarà cap dret a les persones que els hagin realitzat.

El Titular no es fa responsable dels continguts de les pàgines enllaçades ni necessàriament comparteix o promou cap de les opinions o idees expressades en les mateixes. Tampoc es fa responsable de qualsevol altra menció de continguts externs a SDT.

El Titular es reserva el dret a modificar el contingut i elements que integren SDT, sense necessitat de comunicar-ho prèviament i quan ho estimi pertinent.

Per a totes aquelles qüestions que puguin derivar en relació amb els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos a la present pàgina, serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents igualment els Tribunals de la ciutat de Barcelona, renunciant l'usuari expressament a qualsevol altre lloc que li pogués correspondre.


PROTECCIÓ DE DADES


Totes les dades dels usuaris de SDT seran tractades d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i seran tractades amb les adequades mesures de seguretat i confidencialitat.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca les presents condicions. La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà única i exclusivament a través dels correus electrònics que els usuaris puguin remetre a SDT, que seran incloses en un fitxer automatitzat.

L'usuari podrà exercir els drets de rectificació i cancel·lació de les seves dades conforme al que estableix la instrucció 1/1998 de l'Agència de Protecció de Dades, dirigint-se mitjançant correu electrònic a legal@sinergiadogtherapy.com.

Les dades personals obtingudes, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per la finalitat per la qual foren recollides, seran cancel·lades conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

El Titular ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal per evitar l'alteració, mal ús, accés no autoritzat, pèrdua i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari o visitant. No obstant, l'usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Les comunicacions privades que poguessin donar-se entre el personal de SDT i els usuaris o visitants seran considerades com confidencials. L'accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns. SDT pot contenir enllaços o links a altres llocs. S'informa que el Titular no disposa de cap control ni ostenta cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d'altres llocs web.